RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Poniżej przedstawiamy Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych, wymaganą przez art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO). W Kościele katolickim sprawy te reguluje Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia  13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

 

Administrator danych

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Diecezja Kielecka – Kuria Diecezjalna w Kielcach, Kielecka Piesza Pielgrzymka  reprezentowana przez Ks. Marka Bladego, Dyrektora Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Diecezji Kieleckiej jest Ks. dr Sebastian Wieczorek (e-mail: diodokielce@gmail.com, nr tel. 730 11 33 47).

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

Cel przetwarzania:

Dane osobowe pielgrzymów przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki, zgodnie z jej regulaminem, w szczególności w celu informowania o programie pielgrzymki, konferencjach, zawarcia umowy ubezpieczenia OC pielgrzymów oraz innych wydarzeniach o charakterze religijnym i edukacyjnym, jak spotkania popielgrzymkowe, itp.

Dane są przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) w zakresie obejmującym realizację usługi pielgrzymkowej dla uczestników,
  • art. 6 ust. 1 lit. c  w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - określenia uczestników na wypadek konieczności realizacji wytycznych sanitarnych związanych z COVID-19,
  • art. 6 ust. 1 lit. d  w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej jak ubezpieczenie zdrowotne,
  • art. 6 ust. 1 lit. f w zakresie realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jak sprawna organizacja przebiegu pielgrzymki oraz zapewnienie zgodności z prawem realizowanej inicjatywy, a także opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych na temat przebiegu pielgrzymki.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, do chwili wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez cztery lata od zakończenia pielgrzymki. Zgodę mogą pielgrzymi wycofać w każdym czasie drogą mailową pod adresem mail: pielgrzymka.kielce@gmail.com

 

Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji Kościoła Katolickiego, parafiom oraz ubezpieczycielowi pielgrzymki. Nie udostępnia się danych osobowych do państw trzecich. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów Dekretu ogólnego KEP, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja, promocja i przebieg.

 

Ze względu na panujące w Polsce zagrożenie epidemiczne oraz zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS COV-2 /Warszawa, 13.05.2021 r./, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.) w momencie zapisu on-line na pielgrzymkę:

  1. każdy pielgrzym akceptuje OŚWIADCZENIE o zobowiązaniu do przestrzegania w trakcie pielgrzymki aktualnie obowiązujących reżimów epidemicznych zawierających również zgodę na pomiar temperatury i oświadcza, że w razie ich naruszenia ponosi odpowiedzialność prawną, a także deklaruje, że nie zamieszkiwał / nie zamieszkiwała z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miała / nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie SARS COV-2 w okresie 10 dni przez rozpoczęciem pielgrzymki,
  2. pielgrzymi, którzy przeszli pełny cykl szczepień przeciwko COVID-19 szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej zaznaczają ten fakt w momencie zapisu, a podczas pielgrzymi mają ze sobą stosowne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia i okazują je na wezwanie służb pielgrzymkowych,
  3. każdy pielgrzym podejmujący w czasie trwania pielgrzymki służbę medyczną /lekarze, ratownicy medyczni, personel służby zdrowia, itp./ składa OŚWIADCZENIE o braku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą na Covid-19 w terminie krótszym niż 10 dni przed wyruszeniem pielgrzymki.

 

Akceptacja OŚWIADCZEŃ jest obowiązkowa i niezbędna do realizacji celu, jakim jest udział w pielgrzymce i jej organizacja.

OCHRONA WIZERUNKU

 Poniżej przedstawiamy Informację, która pozwala zrozumieć aktualny stan prawny, jaki nakłada na nas ustawodawca krajowy i unijny w zakresie ochrony wizerunku, podczas pielgrzymki.

 

Jeśli ktoś zauważył Was na obrazie podczas emisji streamingu z kamery lub wykonał zdjęcie z waszym wizerunkiem i zapisał je na dysku w aparacie, kamerze lub innym nośniku nie oznacza to, że Wasze dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez zgody.

 

Sprawy te reguluje również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem przepływu takich danych /RODO/ zgodnie preambułą nr 51. Tak więc zdjęcia a także video jest daną osobową tylko w przypadku, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

 

W przypadku braku przetwarzania danych osobowych specjalnymi metodami technicznymi, Wasze dane są danymi anonimowymi. Zasady ochrony danych osobowych nie mają zastosowania do informacji anonimowych, tj. informacji, które wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, która może znaleźć się w kadrze obrazu, zdjęcia zrobionego przez uczestników czy organizatorów pielgrzymki.

 

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem ZEZWOLENIA nie wymaga rozpowszechnienie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takich wydarzeń, jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, a więc także w tej grupie mieści się piesza pielgrzymka.

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.086788892745972