Rozważania różańcowe

Rozważania różańcowe

 

Tajemnice radosne

Matko Miłosierdzia, pragniemy razem z Tobą rozważyćradosne tajemnice życia Twojego Syna. Pragniemyogarnąć naszą modlitwą cały świat, a szczególniete jego zakątki, gdzie ludzie nie poznali jeszczeDobrej Nowiny o zbawieniu i nie zaznali ciepłaBożej Miłości.

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Maryjo, Bóg zaprosił Cię, abyś uczestniczyła w dzielezbawienia świata. Abyś stała się Matką Bożego Syna.Jako wierna służebnica Pańska odpowiedziałaś„Fiat” – niech mi się tak stanie. Stałaś się wzoremdla wszystkich, którzy poszli za Chrystusem i głosząw różnych częściach świata orędzie zbawienia.

Prosimy Cię, uproś łaskę wiary dla niewierzących,umacniaj wątpiących, a nam dodaj sił do dawaniaświadectwa wyznawanej wiary.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Tej wielkiej radości, że zostaniesz Matką Zbawiciela,nie zatrzymujesz tylko dla siebie i dlategoidziesz z pośpiechem do swej krewnej Elżbiety, abypodzielić się z nią tą Dobrą Nowiną. Wiary nie zatrzymujemy dla siebie, ale tym darem mamy dzielićsię z innymi.

Prosimy Cię, Maryjo, o świętych głosicieli SłowaBożego. Umocnij gorliwość misjonarzy, aby swojąpostawą, słowem i czynem ukazywali naszym braciomświatło Bożej prawdy i przekazywali ciepło Bożejmiłości.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał na światswojego Syna zrodzonego pod Prawem, aby wykupiłtych, którzy podlegali Prawu (por. Ga 4, 4-5).We wcieleniu Syna Bóg Ojciec okazuje grzesznemuczłowiekowi swoje nieskończone miłosierdzie. Chrystusprzyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli.Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli, dał moc,aby stali się dziećmi Bożymi (por. J 1, 11).

Matko Miłosierdzia, prosimy Cię, wspieraj wysiłkimisjonarzy, aby w każdym zakątku świata na ołtarzui w sercach ludzi rodził się Chrystus.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Zgodnie z przepisem Prawa Mojżeszowego przynosiszMaryjo swego Syna do świątyni, aby ofiarowaćGo Bogu. Słyszysz przepowiednię starca Symeona,że miecz boleści przebije Twoje serce. GłoszenieChrystusa wymaga ofiary i poświęcenia. Każdego rokuwielu misjonarzy traci życie dla imienia Jezus.

Prosimy Cię, Matko Miłosierdzia, o wiernośćChrystusowi dla wszystkich misjonarzy, tym zaś,którzy już odeszli do wieczności, wypraszaj Bożemiłosierdzie.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Wiara wymaga troski, wymaga współpracy z łaskąBożą, bo tak łatwo w życiu pogubić się i zagubićJezusa. Ty Maryjo wraz z Józefem wytrwale szukaliścieJezusa, kiedy się Wam zagubił i odnaleźliścieGo w świątyni. Jest to także dla nas drogowskaz,gdzie mamy szukać Jezusa, jeżeli Go zgubimy.

On zawsze cierpliwie na nas czeka w tabernakulum.Nieustannie mówi do nas: „Pójdźcie do Mniewszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Jawas pokrzepię” (Mt 11, 28).

Prosimy Cię, Matko Miłosierdzia, wstawiaj się nieustannieza tymi, którzy osłabli w wierze lub odeszli,aby powrócili do źródła miłosierdzia.

S. Zygmunta Kaszuba CSCII

 

Tajemnice światła

Zagłębiając się w tajemnice różańcowe, prośmyo światło, byśmy tak jak świadkowie rozważanychwydarzeń potrafili dostrzec obecność Jezusa w naszymżyciu, docenili posiadaną wiarę i ukazali innymdrogę do Niego.

1. Chrzest Pana Jezusa

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezustakże przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło sięniebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnejniby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyśjest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3, 21-22).

Rozważając chrzest Pana Jezusa, dziękujmy zanasz własny chrzest i módlmy się za tych, którzyjeszcze nie są ochrzczeni.

2. Cud w Kanie Galilejskiej

„Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i byłatam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele takżeJezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, MatkaJezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina»” (J 2, 1-3).

Rozważając uczestnictwo Pana Jezusa w radościnowożeńców i przemianę wody w wino, dziękujmyza wszystkie radości życia, jakich doznajemy i módlmysię za tych, którzy są smutni i pozbawieni codziennejradości.

3. Głoszenie królestwa Bożegoi wzywanie do nawrócenia

„Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwoBoże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»” (Mk1, 14-15).

Rozważając głoszenie Dobrej Nowiny o miłościBoga i wezwanie do nawrócenia, dziękujmy zawszystkich, którzy głoszą nam Słowo Boże, szczególnieza kapłanów i katechetów, i prośmy za te narody,którym brak głosicieli Ewangelii.

4. Przemienienie na górze Tabor

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedłna górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wyglądJego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stałosię lśniąco białe” (Łk 9, 28-29).

Rozważając przemianę Jezusa na modlitwie, gdyzajaśniał blaskiem swego bóstwa, dziękujmy za wiaręi módlmy się szczególnie za narody muzułmańskie,które znają Jezusa tylko z imienia i nie rozpoznałyGo jako Syna Bożego, Zbawiciela świata.

5. Ustanowienie Eucharystii

„Jezus wziął chleb, odmówiwszy dziękczynieniepołamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, któreza was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc:«Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, któraza was będzie wylana»” (Łk 22, 19-20).

Rozważając obecność Pana Jezusa w Eucharystii,dziękujmy za możliwość uczestniczenia we Mszyśw. i przyjmowania Jezusa w Komunii św. Módlmysię za naszych braci i siostry z Ameryki Południowej,Afryki i Azji, którzy z braku kapłanów są pozbawienimożliwości uczestniczenia w Eucharystii.

Ks. Bogdan Michalski

 

Tajemnice bolesne

Bierzemy do ręki różaniec, aby dokładniej przyjrzećsię życiu Jezusa. Aby zbliżyć się do Boga, którypragnie być częścią naszego życia. W tajemnicachbolesnych towarzyszymy Jezusowi cierpiącemu.On tak bardzo rozumie każdą ludzką niedolę.Jest tak blisko mnie, kiedy to ja przeżywam trudnechwile i gdy tracę nadzieję. Zjednoczmy swój krzyż z krzyżem Chrystusa i ofiarujmy jego owoceza misje. Towarzysz, o Panie, Twoimmisjonarzom na ziemiach, które mają ewangelizować,wkładaj w ich usta odpowiednie słowa, uczyńowocnym ich trud.

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Ogród Oliwny to miejsce, w którym Pan Jezusprzyjął ostatecznie wolę Ojca, by zbawić świat, oddającza nas swoje życie. To była decyzja podyktowanamiłością. Decyzja całkowicie wolna, ale okupionatrwogą i cierpieniem naszego Zbawiciela.

Módlmy się za wszystkich, którzy w swoim sercuodczytują wolę Bożą, aby nieść owoce zbawieniado krajów misyjnych. Niech przyjmą to powołaniez miłością. Niech nie zabraknie im odwagi i wytrwałościna wzór Jezusa Chrystusa.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Pan Jezus biczowany i wyszydzany przez oprawcówdoświadcza bolesnego odrzucenia przez ludzi.Ci, którym okazał tyle dobra, których błogosławiłi uzdrawiał, którym przekazał Dobrą Nowinę pełnąnadziei na prawdziwe szczęście, ci ludzie Go opuścili. A jednak On wytrwał. Bo ta ofiara byłapotrzebna, by pojednać nas z Bogiem, by pokonaćgrzech i szatana.

Módlmy się za naszych braci i siostry, którzycierpią, wyznając swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.Niech ich ofiara i świadectwo oddania Bogu przyczynisię do wzrostu królestwa Bożego. Niech nigdynie zwątpią w miłość Jezusa, który „jest z nami powszystkie dni, aż do skończenia świata”.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Pan Jezus nie pragnął być królem, ale sługąwszystkich, bo miłość najpełniej objawia się wtedy,gdy niesiemy innym naszą pomoc. Choć włożyli Muna głowę koronę z cierni, aby Go wyśmiać i zadać dodatkowyból, to jednak Pan Jezus nabrał w niej niezwykłegodostojeństwa. Król Miłości. Król, który oddajeżycie za swoichprzyjaciół…

Módlmy się za misjonarzy, którzy oddali swoje życiena misjach. Niech Jezus Chrystus, Król Wszechświata,obdarzy ich koroną męczeństwa. Niech przyjmieich do nieba i postawi po swojej prawicy, abymogli wstawiać się za nami i za całym Kościołem.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa

Każda droga naszego chrześcijańskiego życia łączysię w pewnym momencie z drogą krzyżową PanaJezusa. Nieraz tylko przetnie ją, tworząc skrzyżowaniew miejscu upadku, albo gdy patrzymyw oczy cierpiącej mamy lub gdy jakaś współczesnaWeronika czy Szymon pomagają nam w codziennymtrudzie. Dziękujmy wtedy Chrystusowi, że w takichmomentach nas nie opuszcza, ale jest jeszcze bliżej.Cierpi z nami, rozumie nas i daje przykład, żetrzeba iść dalej ku zmartwychwstaniu.

Módlmy się za Papieskie Dzieła Misyjne, za wszystkich,którzy wspierają misje duchowo i materialnie.Niech misyjne drogi Kościoła, wspierane modlitwątylu orędowników, prowadzą ludzi wszystkich narodówku zmartwychwstaniu w Chrystusie. Nawet jeżeliczęsto są to drogi naznaczone krzyżem cierpienia.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Chociaż przybity do krzyża, choć tak bardzo nieruchomy,to właśnie w tym momencie Pan Jezusdokonuje największego dzieła. Łączy niebo z ziemiąi przywraca przyjaźń pomiędzy Bogiem a człowiekiem,przyjaźń utraconą przez grzech pierworodny.

Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby zrozumieli, że ofiarowując Chrystusowi swojemęstwo w znoszeniu ciężaru choroby czy niepełnosprawności,mogą przyczynić się do wielkiego dziełaewangelizacji świata. I chociaż często przykucido łoża boleści, właśnie wtedy mogą, jak Pan Jezus,dokonywać wielkichdzieł Bożych.

Ks. Mirosław Makowski

 

Tajemnice chwalebne

W naszejmodlitwie różańcowejpragniemy powierzyć misjonarzy i misjonarkioraz tych wszystkich, których nosimy w sercu. Niech miłość, radość i pokój zagoszczą w sercachtych, którzy swoim życiem głoszą Ewangelię.

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zmartwychwstały Chrystus daje człowiekowi nadziejęi radość życia. Misjonarz jako uczeń Zmartwychwstałego jest sługą życia duchowego i fizycznego.Dzięki wierze misjonarzy, poprzez ich troskęo najuboższych, opuszczonych, chorych i tych, którzystracili nadzieję, poznajemy potęgę Bożej miłości.

Módlmy się, aby wszyscy posłani zawsze z radościągłosili Ewangelię.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus, wstępując do nieba, ukazuje nam jako celnaszej pielgrzymki jedyną prawdziwą drogę, drogędo domu Ojca. Misjonarz także każdemu napotkanemu człowiekowi wskazuje tę najprostszą drogę.

Módlmy się, abyśmy świadectwem Bożej radościpotrafili wskazywać drogę wiary naszym najbliższym.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Apostołowie pełni obaw trwają na modlitwiew Wieczerniku. Zgodnie z obietnicą Chrystus zesłałDucha Pocieszyciela, a apostołowie wyszli z zamknięciai ruszyli w świat, „by nauczać wszystkienarody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,i Ducha Świętego”. Módlmy się za misjonarzy przeżywającychtrudności w wierze, którzy potrzebująDucha Pocieszyciela, aby zostali umocnieni i mogliżyć w prawdziwej radości.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba,bo Chrystus pragnął pokazać nam Ją jako wzór donaśladowania. Jest to potwierdzenie świętości rodzicielskiegopowołania, które jest także powołaniemmisyjnym, bo przecież w rodzinie dokonuje siępierwsze głoszenie Dobrej Nowiny, pierwsza ewangelizacjaczłowieka. Módlmy się za rodziny naszejparafii, aby rodzice w radosny sposób przekazywaliswoim dzieciom napawającą nadzieją wiarę.

5. Ukoronowanie Maryina Królową Nieba i Ziemi

Maryja gromadzi pod swoim berłem ludzi wszystkichkontynentów, niezależnie od ras, języków, narodowości itp. Ona była u początków Kościoła wrazz apostołami, a teraz troszczy się o wszystkie dziecirozproszone po świecie. Ona uświadamia nam, żewszyscy jesteśmy jedną rodziną. Módlmy się o nowepowołania misyjne, dzięki którym wiara na całymświecie będzie mogła być przekazywana z radością.

S. Karola Gos CSSE

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
133 0.15473985671997